1.
 • Lärarutbildningskonventet är en sammanslutning av ansvariga för lärarutbildningen vid universitet och högskolor med examensrätt att utfärda lärarexamen.
 • Lärarutbildningskonventets övergripande syfte är att främja lärarutbildningens kvalitetsutveckling, genom att verka för ett erfarenhetsutbyte i frågor där det finns gemensamma intressen mellan olika lärosäten. Detta kan gälla frågor som rör studentrekrytering och antagning, utvecklingsinsatser rörande kvaliteten inom utbildningsprogrammen, samt forskning och forskarutbildning inom läraryrkets och lärarutbildningens område.
 • Lärarutbildningskonventets syfte är även att vara en samtalspartner i lärarutbildningsfrågor på nationell nivå för departement och myndigheter, samt att främja kontakterna mellan lärarutbildningen och lärarnas fackliga organisationer såväl som arbetsgivarorganisationer och studentfackliga organisationer.
 • Lärarutbildningskonventet har en dialog med Sveriges universitets och högskolors förbund (SUHF).
2.
 • Lärarutbildningskonventet sammanträder minst en gång per termin.
 • Lärarutbildningskonventet anordnar konferenser i aktuella frågor, samt deltar i nordiskt samarbete avseende lärarutbildningen.
3.
 • Lärarutbildningskonventet består av två representanter för varje lärosäte med examensrätt att utfärda lärarexamen. Representanter bör inneha strategiska ledningsfunktioner inom lärarutbildningen vid sina respektive lärosäten.
4.
 • Representanter för arbetsmarknadens parter och studerandeorganisationer kan adjungeras till Lärarutbildningskonventets sammanträden.
5.
 • Lärarutbildningskonventet leds av en ordförande, och en vice ordförande, vilka väljs för en mandatperiod om två år.
 • På förslag av ordförande och vice ordförande utser Lärarutbildningskonventet ett arbetsutskott (AU) som förutom ordförande och vice ordförande består av minst två övriga ledamöter. Arbetsutskottets mandatperiod följer ordförandens mandatperiod.
 • På förslag av ordförande och vice ordförande utser Lärarutbildningskonventet en valberedning som består av minst tre ledamöter. Valberedningen utser sammankallande inom gruppen och tar fram förslag till ordförande och vice ordförande.
6.
 • Lärarutbildningskonventet har ett sekretariat som knyts till ordförandens arbetsplats. Sekretariatsfunktionen leds av, och utgör ett stöd till, Lärarutbildningskonventets ordförande.
 • Till sekretariatsfunktionens uppgifter hör bland annat att årligen upprätta en förteckning över Lärarutbildningskonventets ledamöter, skriva minnesanteckningar från konventets sammanträden samt att tillse att informationen om konventets verksamhet på hemsidan hålls uppdaterad. Sekretariatet sköter de praktiska arrangemangen i samband med Lärarutbildningskonventets sammanträden och vissa konferenser.
7.
 • Kostnaderna för Lärarutbildningskonventets verksamhet bestrids av de representerade lärosätena. Medverkande lärosäten betalar årligen en medlemsavgift som täcker kostnader för arvodering av Lärarutbildningskonventets ordförande, vice ordförande samt sekretariat (motsvarande 10 procent av hel tjänst för respektive funktion), konventets sammanträden och vissa konferenser, vissa resor för konventets ledning samt vissa utvecklingsinsatser om konventet finner det påkallat.
 • Kostnader för resor och logi i samband med sammanträden och konferenser bekostas av respektive ledamots lärosäte.
 • Budget och utfall för Lärarutbildningskonventets verksamhet presenteras av ordföranden en gång per år.
8.
 • Minnesanteckningar från Lärarutbildningskonventets sammanträden cirkuleras bland konventets ledamöter samt anslås på aktuell webbsida. Minnesanteckningarna skrivs av sekretariatet och godkänns av ordförande och utsedd ledamot.
 • Originalhandlingar från konventets verksamhet förvaras hos sekretariatet.
9.
 • Riktlinjerna för Lärarutbildningsnämndens verksamhet fastställdes vid konventets möte 2002-05-15 och reviderades vid konventets sammanträde 2016-02-03.

Lärarutbildningskonventets stadgar 2002-2015