Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet samlar företrädare för landets lärarutbildningar för diskussioner och samarbete. Varje lärosäte har utsett två representanter som deltar i konventets arbete. Förutom representanter från lärosätena medverkar också företrädare för studenterna samt för Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt Sveriges kommuner och landsting.

Lärarutbildningskonventets syfte är att tillvarata de gemensamma intressen som finns mellan olika lärarutbildningar – av erfarenhetsutbyte, frågor rörande studentrekrytering och antagning, utvecklingsinsatser rörande kvaliteten inom utbildningsprogrammen, samt forskning och forskarutbildning inom läraryrkets och lärarutbildningens område.

2015-2019 handhar Göteborgs universitet ordförandeskapet och kanslifunktionen för Lärarutbildningskonventet.